Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Klubo įstatai (Aktuali redakcija)

PATVIRTINTA

Steigiamajame susirinkime 2003 m. kovo 6 d.PASIENIEČIŲ KLUBO ĮSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Pasieniečių klubas (toliau – klubas) yra visuomeninė organizacija, savanoriškumo pagrindu vienijanti narius, siekiančius puoselėti Lietuvos valstybės sienų apsaugos istoriją ir tradicijas bei remiančius Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklą.
2. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
3. Klubas yra viešasis juridinis asmuo. Jis turi savo antspaudą, blanką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitą.
4. Klubas naudoja savo sukurtą emblemą ir turi vėliavą.
5. Klubo buveinės adresas:
Savanorių pr.2, LT-2009, Vilnius, telefonas 2 776 465; 2 716 976.

II. VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS TERITORIJA

6. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
7. Klubo tikslai - puoselėti Lietuvos valstybės sienų apsaugos istoriją ir tradicijas, skatinti savo narių kultūrinį ir socialinį bendravimą, rūpintis pilietinės atsakomybės ugdymu, ginti teisėtus klubo narių interesus.
8. Klubo uždaviniai:
8.1. rengti paskaitas, pranešimus, diskusijų vakarus, parodas, dalyvauti televizijos ir radijo laidose, publikuoti spaudoje straipsnius patriotine ir valstybės sienų apsaugos tematika, leisti leidinius apie klubo veiklą;
8.2. rinkti ir analizuoti medžiagą apie Lietuvos valstybės sienų apsaugos istoriją ir tradicijas, teikti ją Pasieniečių muziejui;
8.3. informuoti klubo narius apie kultūrinius ir masinius renginius, steigti savo narių tarpe sekcijas pagal interesus;
8.4. užmegzti ir plėtoti ryšius su panašius tikslus ir uždavinius propaguojančiom bei panašaus profilio veikla užsiimančiom kitų šalių ar tarptautinėm organizacijom ir klubais;
8.5. organizuoti ekskursijas, išvykas į istorines, įdomias ar atmintinas vietas Lietuvoje ir užsienyje;
8.6. visokeriopai remti Valstybės sienos apsaugos tarnybą, teikti pasiūlymus dėl jos veiklos tobulinimo.
9. Klubas veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
10. Klubo struktūrą sudaro prezidentas, valdyba, revizijos komisija, etikos komisija, iždininkas, jo pavaduotojas ir regioniniai skyriai.

III. PRIĖMIMAS Į KLUBO NARIUS, IŠSTOJIMAS IR PAŠALINIMAS

11. Klubo nariai yra tikrieji nariai ir garbės nariai.
12. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, tarnaujantys arba tarnavę Valstybės sienos apsaugos tarnyboje; žuvusių arba jau mirusių pasieniečių šeimos nariai; prieškario nepriklausomos Lietuvos pasieniečių giminės ir artimieji; Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir besidomintys valstybės sienų ir jos apsaugos istorija.
13. Klubo garbės nariu gali būti asmuo, savo darbais nusipelnęs Lietuvos valstybei, jos sienų apsaugai ir klubui. Sprendimą dėl klubo garbės nario vardo suteikimo priima visuotinis susirinkimas ne mažiau kaip dviejų trečdalių balsų dauguma. Teikimą (rekomendaciją) dėl kandidatų į klubo garbės narius gali paduoti klubo narių iniciatyvinė grupė (ne mažiau 15 narių).
14. Klubo rėmėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, valstybės institucijos bei visuomeninės organizacijos, pritariantys klubo tikslams ir remiantys jo veiklą.
15. Klubo nariais negali būti asmenys, atleisti iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir (ar) kitų statutiniais pagrindais veikiančių institucijų už pareigūno vardo diskreditaciją.
16. Norintys stoti į klubą (kandidatai į tikruosius narius) pateikia valdybai šiuos dokumentus: prašymą, dvi fotonuotraukas, dviejų klubo (garbės arba tikrųjų) narių rekomendacijas. Detalesnę prašymų teikimo ir svarstymo tvarką bei vidines procedūras, susijusias su naryste, nustato valdyba.
17. Nariai priimami ir šalinami valdybos posėdyje paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei valdybos narių.
18. Asmenys, nepriimti valdybos, turi teisę kreiptis į visuotinį klubo susirinkimą, kuris priima sprendimą paprasta balsų dauguma. Visuotinio susirinkimo sprendimas yra galutinis.
19. Klubo narys šalinamas iš klubo, jei:
19.1. pažeidė šiuos įstatus;
19.2. vienerius metus nesumokėjo nario mokesčio;
19.3. per paskutinius 12 mėnesių jo atžvilgiu buvo taikytos trys drausminio poveikio priemonės;
19.4. sistemingai pažeidžia klubo Etikos kodekso reikalavimus;
19.5. savo neteisėtu veikimu ar neveikimu padarė turtinės žalos klubui ir savo noru atsisakė ją atlyginti;
19.6. yra atleistas iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir (ar) kitų statutiniais pagrindais veikiančių institucijų už pareigūno vardo diskreditavimą arba susidarius sąlygoms, kurios neatitinka šių įstatų reikalavimų.
19.7. nuteistas už tyčinį nusikaltimą.
20. Garbės narį pašalinti gali tik visuotinis susirinkimas.
21. Klubo nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys dalyvauti aktyvioje klubo veikloje, gali ne ilgesniam kaip trijų metų laikotarpiui sustabdyti savo narystę. Prašymai dėl narystės sustabdymo pateikiami klubo valdybai. Narystės sustabdymo metu nario mokestis gali būti nemokamas.
Klubo nariai turi teisę bet kada išstoti iš klubo.
22. Išstojant ar pašalinant iš klubo jo narių sumokėtas mokestis, dovanotas, perleistas ar kitoks turtas negrąžinamas.
23. Klubo prezidentui įteikus valdybai prašymą savo noru išstoti iš klubo narių arba atsistatydinti iš klubo prezidento pareigų:
23.1. nuo prašymo įteikimo dienos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sustabdomi jo įgaliojimai disponuoti klubo lėšomis ir kitu turtu, tvarkyti sąskaitas, tvirtinti dokumentus;
23.2. valdyba nedelsdama paprasta balsų dauguma skiria vieną iš valdybos narių laikinai eiti klubo valdybos pirmininko pareigas, suteikdama jam visus arba dalinius klubo valdybos pirmininko įgaliojimus;
23.3. revizijos komisija per dešimt dienų nuo prašymo pateikimo dienos atlieka klubo lėšų ir išlaidų reviziją bei jų panaudojimo tikslingumą ir revizijos išvadas pateikia valdybai;
23.4. nesant finansinių ir kitokių pažeidimų klubo prezidento veikloje, valdyba patenkina klubo prezidento prašymą. Nustačiusi finansinius ar kitokius pažeidimus, valdyba veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
24. Klubo iždininkui (toliau – iždininkui) įteikus valdybai prašymą savo noru išstoti iš klubo narių arba atsistatydinti iš iždininko pareigų:
24.1. nuo prašymo įteikimo dienos sustabdomi jo įgaliojimai;
24.2. valdyba nedelsdama paprasta balsų dauguma skiria iždininko pavaduotoją arba vieną iš klubo narių eiti iždininko pareigas;
24.3. revizijos komisija per dešimt dienų nuo prašymo įteikimo dienos atlieka iždininko žinioje esamų grynųjų pinigų ir jų apskaitos bei ataskaitos dokumentų reviziją ir jos išvadas pateikia valdybai;
24.4. nesant finansinių ar kitokių pažeidimų iždininko veikloje, valdyba patenkina iždininko prašymą. Nustačiusi finansinius ar kitokius pažeidimus, valdyba veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
24/1. Klubo iždininko pavaduotojui įteikus valdybai prašymą savo noru išstoti iš klubo narių arba atsistatydinti iš iždininko pavaduotojo pareigų, nuo prašymo įteikimo dienos sustabdomi jo įgaliojimai ir jis perduoda einamuosius reikalus iždininkui.
Nesant finansinių ar kitokių pažeidimų iždininko pavaduotojo veikloje, valdyba patenkina jo prašymą. Nustačiusi finansinius ar kitokius pažeidimus, valdyba veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


IV. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

25. Klubo narys turi teisę:
25.1. dalyvauti klubo susirinkimuose, jame pasisakyti ir balsuoti;
25.2. rinkti ir būti išrinktas į visus klubo valdymo organus;
25.3. teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti;
25.4. dalyvauti klubo renginiuose;
25.5. gauti visą informaciją apie klubo veiklą ir renginius;
25.6. nustatytomis sąlygomis naudotis kūrybinėmis ir kitomis galimybėmis, kuriomis disponuoja klubas;
25.7. savo noru išstoti iš klubo.
26. Klubo narys privalo:
26.1. vykdyti šių įstatų reikalavimus, klubo valdymo organų nutarimus ir įpareigojimus;
26.2. ginti Lietuvos pasieniečio, klubo nario garbę, visur ir visuomet garbingai atstovauti klubui;
26.3. laiku mokėti klubo nario mokestį (klubo garbės nariai nario mokesčio nemoka);
26.4. aktyviai dalyvauti klubo visuomeninėje veikloje, padėti organizuoti renginius;
26.5. tausoti klubo turtą.

V. KLUBO REGIONINIŲ SKYRIŲ STEIGIMAS, REORGANIZAVIMAS BEI VEIKLOS NUTRAUKIMAS

27. Klubo pagrindinis padalinys yra regioninis skyrius (toliau-skyrius). Jis gali būti įsteigtas kiekvienoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinėje, kitame Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūriniame vienete esant nemažiau kaip 15 narių.
28. Skyrius dirba savarankiškai, vadovaudamasis šiais įstatais ir savo įstatais, kuriuos tvirtina visuotinis susirinkimas (valdybos teikimu). Skyriaus įstatai negali prieštarauti klubo įstatams.
29. Skyrių steigia ir likviduoja visuotinis susirinkimas.
30. Skyriaus veikla gali būti sustabdyta:
30.1. kai nustatytais terminais ir tvarka nesumokamas jo narių vienerių metų mokestis;
30.2. kai jo narių skaičius tampa mažesnis nei 5 nariai;
30.3. už kitus šių įstatų pažeidimus.
31. Sustabdžius skyriaus veiklą, jis negali rinkti delegatų į visuotinį susirinkimą (konferenciją).
32. Likusi dalis narių, kuri nori likti klube, gali tapti ir kito skyriaus nariais.
33. Skyriaus veikla gali būti atnaujinta visuotinio susirinkimo sprendimu.
34. Aukščiausias skyriaus valdymo organas yra skyriaus susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba reikalaujant ne mažiau kaip vienam trečdaliui skyriaus narių. Skyriaus susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė skyriaus narių.
35. Skyriaus susirinkimas trejiems metams renka skyriaus pirmininką, valdybą (iš 5 narių) ir revizorių.
36. Skyriaus pirmininkas kartu yra ir skyriaus valdybos pirmininkas.
37. Skyriaus susirinkimas išklauso ir aptaria skyriaus valdybos ir revizoriaus ataskaitas bei kitus skyriaus veiklos klausimus, priima nutarimus, numato tolesnes veiklos kryptis.
37/1. Iki bus įsteigti skyriai, klubo nariai klubo visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti suskirstomi į būrius ir grandis.

VI. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

38. Aukščiausias klubo valdymo organas yra visuotinis susirinkimas, šaukiamas kasmet.
39. Neeilinį visuotinį susirinkimą valdyba gali šaukti savo sprendimu arba reikalaujant ne mažiau kaip vienam trečdaliui klubo narių.
40. Laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų ta pačia tvarka gali būti šaukiamos konferencijos. Kiekvienas skyrius skiria savo delegatus, jų skaičių nustato valdyba. Paprastai konferencijoje aptariama kūrybinė, leidybinė klubo veikla, formuojamos pozicijos (nuomonės) dėl klubo veiklos sričių ir jų plėtros.
41. Konferencijos sprendimai klubui turi visuotinio susirinkimo galią, išskyrus įstatų keitimo, priėmimo, papildymo bei klubo likvidavimo klausimus.
42. Visuotinis susirinkimas (konferencija) yra teisėtas, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių (konferencijos delegatų).
43. Visuotinio susirinkimo (konferencijos) nutarimai yra teisėti, jeigu jie priimti atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, išskyrus klubo reorganizavimo ar likvidavimo atvejus.
44. Kiekvienas visuotinio susirinkimo narys (konferencijos delegatas) turi vieno balso teisę.
45. Nesant visuotinio susirinkimo (konferencijos) kvorumo, valdyba šaukia neeilinį visuotinį susirinkimą (konferenciją) ne vėliau kaip po pusantro mėnesio. Jeigu visuotinis susirinkimas (konferencija) tris kartus neįvyko dėl kvorumo stokos, valdyba perima neįvykusio susirinkimo (konferencijos) sprendimų teisę. Jos sprendimai yra teisėti balsavus trims ketvirtadaliams valdybos narių.
46. Visuotinis susirinkimas:
46.1. priima ir keičia klubo įstatus;
46.2. nustato stojamojo ir nario mokesčių dydžius;
46.3. sprendžia klausimus dėl klubo ar jo skyrių likvidavimo;
46.4. išklauso ir tvirtina valdybos, revizijos komisijos ir etikos komisijų ataskaitas, numato tolesnes klubo veiklos kryptis;
46.5. nagrinėja ir priima sprendimus bet kokiais klubo veiklos klausimais;
46.6. slaptu arba atviru balsavimu (balsavimo formą nustato visuotinis susirinkimas) trejiems metams renka klubo prezidentą, valdybą, revizijos ir etikos komisijos narius, iždininką, iždininko pavaduotoją ir esant būriams – būrių vadus;
46.7.valdybos teikimu tvirtina klubo skyrių įstatus, jų sudėtį, lėšų panaudojimo sąmatas.
46.8. tvirtina klubo emblemos ir vėliavos eskizus.

VII. KITI KLUBO VALDYMO ORGANAI

47. Klubo veiklai tarp susirinkimų vadovauja klubo valdyba. Ją sudaro 9 nariai.
48. Valdybos posėdžius šaukia klubo prezidentas arba jo pavedimu klubo valdybos pirmininko pavaduotojas, arba daugiau kaip trečdalis valdybos narių. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
49. Valdybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia klubo prezidento arba jį pavaduojančiojo balsas.
50. Valdybos funkcijos:
50.1. renka du valdybos pirmininko pavaduotojus ir sekretorių (iš valdybos narių);
50.2. tvirtina lėšų skyrimą išlaidoms;
50.3. tvirtina leidinių redkolegijų sudėtis;
50.4. prireikus sudaro laikinas arba nuolatines tikslines komisijas (darbo grupes);
50.5. tvirtina klubo tikrųjų ir garbės narių pažymėjimų pavyzdžius;
50.6. koordinuoja klubo skyrių ir būrių ir / ar grandžių, revizijos komisijos, etikos komisijos, iždininko ir iždininko pavaduotojo veiklą;
50.7. šaukia visuotinius susirinkimus, numato jų datą, vietą ir darbotvarkę;
50.8. vykdo visuotinio susirinkimo nutarimus, kontroliuoja, kaip laikomasi šių įstatų;
50.9. tvirtina klubo organizacinės ir kūrybinės veiklos reglamentą, darbo planus, tvarko klubo narių sąrašus;
50.10. organizuoja klubo renginius.
51. Klubo prezidentas kartu yra ir klubo valdybos pirmininkas.
52. Klubo prezidento funkcijos:
52.1. organizuoja valdybos darbą, kviečia posėdžius;
52.2. atstovauja klubo interesams valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose, santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
52.3. nustatyta tvarka disponuoja klubo lėšomis ir kitu turtu, tvarko sąskaitas, tvirtina dokumentus;
52.4. atsako už klubo antspaudo, blankų, kitų dokumentų ir vėliavos saugojimą;
52.5. išduoda nario pažymėjimus;
52.6. reguliariai atsiskaito už savo ir valdybos veiklą visuotiniuose susirinkimuose (konferencijose).
53. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai.
54. Revizijos komisija vykdo klubo lėšų ir išlaidų kontrolę bei jų panaudojimo tikslingumą.
55. Etikos komisiją sudaro 5 nariai.
56. Etikos komisija nagrinėja klubo narių tarpusavio santykių problemas, netinkamus poelgius. Savo išvadas ir pasiūlymus etikos komisija teikia valdybai.
57. Susiklosčius aplinkybėms, klubo prezidentas gali būti atstatydintas ir nepasibaigus kadencijai visuotinio susirinkimo (konferencijos) sprendimu balsavus ne mažiau kaip trečdaliui narių (konferencijos delegatų).
58. Prireikus, valdybos, revizijos ir etikos komisijų sudėtys gali būti atnaujintos (papildytos) visuotiniame susirinkime (konferencijoje).
59. Revizijos, etikos komisijos narys negali būti valdybos nariu.

VIII. KLUBO VALDYMO ORGANŲ IR VADOVŲ ATSKAITOMYBĖ

60. Visuotiniam susirinkimui ne rečiau kaip vieną kartą per metus (paprastai kitų kalendorinių metų pradžioje) atsiskaito:
60.1. klubo prezidentas (už savo ir valdybos veiklą);
60.2. revizijos komisija;
60.3. etikos komisija.
61. Klubo valdymo organų veiklos ataskaitos tvirtinamos visuotinio susirinkimo nutarimu.

IX. KLUBO LĖŠOS IR PAJAMOS

62. Klubo nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už klubui priklausančias lėšas bei kitokiais būdais, numatytais Lietuvos Respublikos įstatymuose.
63. Klubo lėšas sudaro:
63.1. narių mokesčiai (stojamasis, nario);
63.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros dovanotos (paaukotos) lėšos;
63.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
63.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas;
63.5. skolintos kapitalo lėšos;
63.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
64. Valdybos sprendimui dėl didesnės kaip vienos dešimtosios vertės klubo turto pardavimo, perleidimo ar nuomos būtinas visuotinio susirinkimo pritarimas.
65. Klubo lėšos saugomos banko ar kitos kredito įstaigos einamoje sąskaitoje bei klubo kasoje. Už sukauptas lėšas gali būti įsigyjamas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas.
66. Klubo lėšos gali būti panaudojamos:
66.1. leidybai, ekspozicijoms rengti;
66.2. mirusių tikrųjų ir garbės narių atminimui pagerbti, jų kapų tvarkymui ir priežiūrai, organizuoti atminimo paminėjimus;
66.3. kitai klubo veiklai užtikrinti ir reikmėms tenkinti.
67. Kontrolę vykdo:
67.1. revizijos komisija – lėšų ir išlaidų panaudojimo tikslingumą;
67.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos – kiek tai susiję su mokesčių mokėjimu.

X. ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

68. Klubo įstatai keičiami ir papildomi visuotinio susirinkimo sprendimu ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių balsų.
69. Teisę teikti pasiūlymus dėl įstatų pakeitimo ar papildymo turi kiekvienas klubo narys. Prieš pateikiant visuotiniam susirinkimui pasiūlymus dėl įstatų pakeitimo ar papildymo, jie svarstomi valdybos posėdyje.

XI. KLUBO VEIKLOS NUTRAUKIMAS

70. Klubo veikla gali būti nutraukiama:
70.1. teismui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą; skiriamas likvidatorius ir nustatomi jo įgaliojimai, turtas ir lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka;
70.2. visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą, skiriama likvidacinė komisija, kuri įstatymų nustatyta tvarka sprendžia turto ir lėšų panaudojimo klausimus.
71. Sprendimą dėl klubo reorganizavimo ir likvidavimo visuotinis susirinkimas priima ne mažiau kaip dviejų trečdalių balsų dauguma.
72. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą reorganizuoti klubą, klubo turtas ir lėšos perskirstomos naujoms organizacijoms visuotinio susirinkimo nutarimu.

_____________________________https://drive.google.com/folderview?id=0BzPI8Mj1bn7aWGg2MFpUd2tGaGc&usp=sharing

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Rytoj gimtadienį švęs:
Žydrūnas NESTECKIS
Jonas ŽUKAS
Greitai gimtadienį švęs:
Gražvydas PALIULIS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
PARODOS
Užkrauta per 0.09 sekundes
3,470,781 unikalūs lankytojai