Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Narystės nuostatai

PATVIRTINTA

Pasieniečių klubo valdybos

2003 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 1PASIENIEČIŲ KLUBO NARYSTĖS NUOSTATAII. PRIĖMIMAS Į NARIUS

1. Stojantysis Pasieniečių klubo valdybai (toliau-valdybai) pateikia šiuos dokumentus:
- prašymą (1 priedas)
- nario įskaitos lapą (2 priedas)
- dviejų klubo narių rekomendacijas (3 priedas)
- dvi 35x45mm nuotraukas;
2. Stojantysis į klubą turi susipažinti su klubo įstatais ir jo reikalavimais.
3. Stojančiojo prašymą svarsto valdyba, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei valdybos narių.
4. Patenkinus stojančiojo prašymą, jis sumoka stojamąjį (vienkartinį) mokestį ir nario mokestį už einamuosius metus. Jei sprendimas dėl priėmimo yra priimtas po einamųjų metų balandžio 1 d., liepos 1 d. ar spalio 1 d., naujasis klubo narys moka 25 proc. mažesnį metinį nario mokestį kas kiekvieną ketvirtį.
5. Išrašius nario pažymėjimą, jį naujam klubo nariui paprastai įteikia klubo ar skyriaus pirmininkas.
6. Valdybos nepriimti asmenys turi teisę kreiptis į visuotinį susirinkimą, kuris priima sprendimą paprasta balsų dauguma. Visuotinio susirinkimo sprendimas yra galutinis.

II. NARIŲ APSKAITA

7. Klubo narių apskaitą tvarko valdybos paskirtas asmuo. Jis tvarko klubo narių sąrašą ir saugo narių įskaitos lapus.
8. Klubo narys, išvykstantis į kitą gyvenamąją (darbo) vietą, esančią kito regioninio skyriaus veiklos teritorijoje, privalo išsirašyti iš skyriaus įskaitos ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas (nuo atvykimo dienos) įsirašyti į ten esančio regioninio skyriaus įskaitą. Jei naujoje gyvenamojoje (darbo) vietoje regioninio skyriaus nėra, narys privalo įsirašyti į artimiausio (jam patogiausio) regioninio skyriaus įskaitą.
9. Tais atvejais, kai pasikeitė nario įskaitos lape nurodyti duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonai, pašto, elektroninio pašto adresai ir kt.) klubo narys privalo apie tai nedelsdamas pranešti klubo sekretoriui. Pakeitimus nario įskaitos lape daro atsakingas už narių apskaitą asmuo.

III. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. Klubo narys turi teisę:
10.1. dalyvauti klubo susirinkimuose, jame pasisakyti ir balsuoti;
10.2. rinkti ir būti išrinktas į visus klubo valdymo organus;
10.3. teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti;
10.4. dalyvauti klubo renginiuose;
10.5. gauti visą informaciją apie klubo veiklą ir renginius;
10.6. nustatytomis sąlygomis naudotis kūrybinėmis ir kitomis galimybėmis, kuriomis disponuoja klubas;
10.7. savo noru išstoti iš klubo.
11. Klubo narys privalo:
11.1. vykdyti klubo įstatų reikalavimus, klubo valdymo organų nutarimus ir įpareigojimus;
11.2. ginti Lietuvos pasieniečio, klubo nario garbę, visur ir visuomet garbingai atstovauti klubui;
11.3. laiku mokėti klubo nario mokestį;
11.4. aktyviai dalyvauti klubo visuomeninėje veikloje, padėti organizuoti renginius;
11.5. tausoti klubo turtą.

IV. NARYSTĖS NETEKIMAS

12. Narystės netenkama:
12.1. išstojant;
12.2. pašalinant;
12.3. nustatytu laiku nesumokėjus nario mokesčio.
13. Narys gali būti pašalintas iš klubo visuotiniame susirinkime pagal valdybos pateiktą raštišką pranešimą apie tai, kad narys pažeidė klubo įstatus. Rašte turi būti konkrečiai nurodyta koks įstatų punktas ir kaip buvo pažeistas. Nariui turi būti suteikta galimybė pasiaiškinti.
14. Jei klubo narys be pateisinamų priežasčių iki nustatyto laiko nesumokėjo metų nario mokesčio, jis vienašališkai šalinamas iš klubo. Toks asmuo gali būti vėl priimtas į klubą bendra naujų narių priėmimo tvarka. Tokiu atveju priėmimo klausimą svarsto ir sprendimą priima visuotinis susirinkimas.

V. NARIO MOKESČIO MOKĖJIMAS

15. Nario mokesčio (stojamojo ir nario) dydį nustato visuotinis susirinkimas. Stojamasis mokestis yra vienkartinis mokestis, nario – metinis mokestis.
16. Nario mokestis gali būti mokamas į klubo kasą grynais arba pervedant pinigus į klubo sąskaitą banke. Mokėjimo rekvizitus nariams pateikia klubo iždininkas.
17. Metinį nario mokestį klubo narys privalo sumokėti ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos. Klubo garbės nariai jokio mokesčio nemoka.

VI. NARIO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, KEITIMO, GRĄŽINIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKA

18. Nario pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) yra dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra Pasieniečių klubo narys. Jokių kitų papildomų teisių fiziniams ar juridiniams asmenims pažymėjimo savininkas neįgyja.
19. Pažymėjimas išduodamas 5 metams į narius priimtam (garbės nario statusą įgijusiam) asmeniui. Naujas pažymėjimas išduodamas pasikeitus nario pavardei, pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui, pametus, sugadinus bei kitais praradimo atvejais.
20. Visus reiklaus, susijusius su nario pažymėjimais tvarko klubo valdybos paskirtas asmuo. Paprastai jis tuo pačiu atsako ir už narių apskaitos tvarkymą bei rūpinasi pažymėjimų blankų užsakymu, gamyba, apskaita, išdavimu, grąžinimu, naikinimu, antspaudų pažymėjimams saugojimu ir kt..
21. Tikrojo ir garbės nario pažymėjimo blankus (jų aprašymus, pavyzdžius) tvirtina valdyba.
22. Pažymėjimus pasirašo klubo pirmininkas, jis patvirtinamas pažymėjimams skirtu antspaudu, spaudžiamu apatinėje averso dalyje, ant fotonuotraukos ir ant klubo pirmininko parašo. Po to pažymėjimas laminuojamas.
23. Pažymėjimų apskaita tvarkoma Pažymėjimų išdavimo sąraše (elektroniniame registre) arba knygoje. Jame nurodoma: pažymėjimo numeris, išdavimo data, kam jis išduotas, galiojimo laikas, žyma apie pažymėjimo grąžinimą ir sunaikinimą.
24. Pažymėjimas yra klubo nuosavybė. Klubo nariui išstojant iš klubo, pažymėjimą jis privalo grąžinti klubo sekretoriui, kuris vėliau perduoda jį atsakingam už narių apskaitą asmeniui.
25. Klubo narys asmeniškai atsako už pažymėjimo saugojimą. Pažymėjimą praradus ar sugadinus, išsiaiškinamos aplinkybės ir išduodamas kitas pažymėjimas. Klubo nario prašyme išduoti naują pažymėjimą turi būti nurodytos praradimo, sugadinimo ar kito įvykio, kurio metu buvo prarastas pažymėjimas, aplinkybės.
26. Jeigu išstojęs arba pašalintas klubo narys negrąžina pažymėjimo, atsakingas už narių apskaitą asmuo privalo imtis priemonių, kad pažymėjimas būtų sugrąžintas.
27. Tais atvejais, kai baigiasi pažymėjimo galiojimo laikas, klubo narys privalo iš anksto, (bet ne vėliau kaip dvi savaitės iki pažymėjime nurodytos galiojimo datos), klubo valdybai pateikti prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo.

_______________________Pasieniečių klubo nario ženkliuko nuostatai


Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Rytoj gimtadienį švęs:
Žydrūnas NESTECKIS
Jonas ŽUKAS
Greitai gimtadienį švęs:
Gražvydas PALIULIS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
PARODOS
Užkrauta per 0.17 sekundes
3,470,878 unikalūs lankytojai